Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Salgs-/leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, med mindre NORNA PLAYGROUNDS A/S skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1 Alle tilbud fra NORNA PLAYGROUNDS A/S er uforbindende. En ordre er først bindende for NORNA PLAYGROUNDS A/S efter NORNA PLAYGROUNDS A/S har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse.

3. Pris og betaling

3.1 Alle priser er excl. moms. Levering sker til de, på ordretidspunktet, gældende priser.

3.2 Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Ved senere betaling tillægges rente, 1,5% pr. påbegyndt måned.

3.3 NORNA PLAYGROUNDS A/S kreditforsikrer alle sine kunder. Det er en betingelse for alle handler, at køber kan forsikres. I modsat fald kræves anden form for sikkerhed.

4. Leverancens omfang

4.1 Leverancen omfatter udelukkende de ydelser, der er beskrevet i den udsendte ordrebekræftelse.

4.2 NORNA PLAYGROUNDS A/S har ret til, uden varsel, at foretage produktændringer og tilretninger. Dette gælder uanset tidligere foreviste prøver. Alle oplyste tekniske specifikationer er med forbehold for  sådanne ændringer. Der kan ikke rejses krav mod NORNA PLAYGROUNDS A/S i forbindelse med gennemførte ændringer.

5. Levering og risikoovergang

5.1 Alle leverancer er EXW, med mindre andet er skriftligt aftalt. Risiko overgår ved leverancens afhentning.

5.2 Er der aftalt levering, overgår risikoen i henhold til den sidste ajourførte udgave af INCOTERMS.

5.3 Er der aftalt levering hos slutbruger, overgår risikoen ligeledes ved levering, uanset om slutbruger er til stede på leveringstidspunktet/leveringsstedet.

6. Forsinkelse

6.1 Opgivne leveringstider er skønsmæssigt fastsat.

6.2 NORNA PLAYGROUNDS A/S påtager sig ikke erstatningsansvar for forsinket levering.

6.3 Force Majeure: Strejke, lockout, driftsforstyrrelser og forsinket levering fra underleverandører og lign. forlænger altid leveringstiden tilsvarende. Såfremt det, på grund af krig, oprør, ind- eller udførelsesforbud og lignende tilstande, er umuligt eller forbundet med ekstraordinære vanskeligheder at fremskaffe materialer/udføre ordren, er sælger berettiget til at annullere tilbud og ordre.

7. Mangler

7.1 Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen.

7.2 Reklamation over mangler ved leverede produkter skal ske omgående og skriftligt, samt med billedmateriale.

7.3 NORNA PLAYGROUNDS A/S eftersender eventuelle manglende dele hurtigst muligt.

7.4 NORNA PLAYGROUNDS A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab som følge af fejl, herunder driftstab, tidstab,  avancetab mv.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 NORNA PLAYGROUNDS A/S er kun ansvarlig for personskade samt tingskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af NORNA PLAYGROUNDS A/S eller andre, som NORNA PLAYGROUNDS A/S har ansvaret for.

8.2 NORNA PLAYGROUNDS A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens varerne er i køberens besiddelse.

8.3 NORNA PLAYGROUNDS A/S er ej heller ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår.

8.4 Såfremt der fra tredjemand rejses krav mod NORNA PLAYGROUNDS A/S i anledning af en ansvarspådragende handling begået af køberen, er køberen i det hele forpligtet til at friholde NORNA PLAYGROUNDS A/S for enhver omkostning i forbindelse hermed.

8.5 NORNA PLAYGROUNDS A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab og/eller andet indirekte tab.

9. Tvister og lovvalg

9.1 Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og NORNA PLAYGROUNDS A/S, som ikke kan klares ved forhandling, skal afgøres ved dansk ret ved byretten i Horsens.

9.2 I det omfang at NORNA PLAYGROUNDS A/S måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler kravet mod NORNA PLAYGROUNDS A/S.